Lovliggørelse og korrektion af BBR

Hvorfor lovliggøre ulovligt opført byggeri?

Ved BBR-ajourføring, eller hvis I skal købe eller sælge ejendom, er det vigtigt at oplysningerne i BBR-registret stemmer overens med de faktiske forhold på ejendommen.

Oplysningerne i BBR danner bla. grundlag for forsikringsmæssige forhold, prisen på ejendommen, beregning af ejendomsskat, låntagning, forbrugsafgifter mm.  Fx. er din ejendomsmægleren forpligtiget til at undersøge, om der er uoverensstemmelser mellem BBR-meddelelsen og de faktiske forhold på ejendommen, dog er det jf. BBR-lovgivningen, jer som ejere, der har ansvaret for at oplysningerne i BBR er korrekte og opdaterede.

Lovliggørelse af byggeri foregår i princippet på samme måde, som hvis I skulle ansøge om byggetilladelse til nyt byggeri, forskellen er selvfølgelig at bygningen allerede er opført. Udfordringen i lovliggørelsesprocessen kan opstå, hvis bygningen ikke overholder byggeretten eller hvis bygningen i øvrigt ikke overholder anden lovgivning.

Såfremt byggeretten eksempelvis er overskredet, skal der hos bygningsmyndigheden ansøges om tilladelse til overskridelsen. Bygningsmyndigheden foretager partshøring af naboerne, og såfremt overskridelsen kan tillades, sker dette på baggrund af en helhedsvurdering.

Specielt i lovliggørelsessager anvendes, udover ovennævnte helhedsvurdering, også såkaldte juridiske skønsmæssige vurderingspunkter:

• Lovens formål
• Karakteren af det ulovlige forhold
• Gener for naboen/omboende
• Indretningshensyn/berettigede forventninger
• Myndighedspassivitet og tidsforløbet
• God tro
• Samfundsmæssigt værdispild og økonomisk tab
• Proportionalitet
• Uønsket præcedens

I lovliggørelses-sager, hvor naboen måske har klaget over jeres ulovligt opførte byggeri, er det meget vigtigt at sagen og den juridiske skønsmæssige vurdering gribes korrekt an og at de rigtige procedurer og argumenter i forhold til bygningsreglementet anvendes. Der er mulighed for, som grundlag i myndighedshåndteringen, at anvende det bygningsreglement, der var gældende da bygningen blev opført eller ombygget til anden anvendelse.

Typisk eksempel en ejendom skal sælges, og ejer har for mange år siden udnyttet boligens 1. sal og fået 67 fantastiske m² heroppe. Den udnyttede 1. sal er dog ikke godkendt og registeret på BBR. Ejendomsmægleren vurderede at salgspris af ejendommen med stueplan på 158 m² og dens beliggenhed ville være kr. 2.195.000,-

Efter godkendelse af 1. salens udnyttelse kunne salgsprisen hæves til kr. 2.775.000,- da der nu var tale om 225 m² bolig. Denne godkendelsesproces kostede ved dithus.dk kr. 22.000,- dvs. ekstrafortjeneste ved salget var kr. 558.000,-

Tag blot kontakt til dithus.dk, så tager vi en snak om jeres bygningsmæssige udfordringer som der skal forsøges lovliggjort, så I får den bedst mulige pris for jeres ejendom.